RODO

W związku z wymaganiami, jakie stawiają przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest TOMA-CARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej. Adres Administratora: TOMA-CARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:TOMA-CARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1 Maja 2. lub elektronicznie na adres biuro@toma-cars.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pp. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży i dostawy zakupionych produktów lub wykonania usługi w
serwisie motoryzacyjnym.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. pp. e) RODO, tj. w oparciu o niezbędność
przetwarzana do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub stronę trzecią – informowanie o nowych produktach, przesyłanie oferty drogą elektroniczną. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą nie wyraża zgody na taką formę komunikacji proszę o poinformowanie swojego opiekuna handlowego.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być banki, firmy leasingowe i faktoringowe, zakłady ubezpieczeń, firmy kurierskie – zależnie od rodzaju zawartej umowy lub sposobu zakupu i rodzaju zakupionych produktów i usług.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania – zależnie od
zakupionych produktów i usług pkt. 2 tj. przez okres 5 lat od zakończenia ostatniej transakcji lub żądania
osoby, której dane dotyczą zaprzestania przetwarzania – pkt 3.

6. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów
określonych w pkt. 2, 3 – zależnie od rodzaju zakupionych produktów i usług.

7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

8. Administrator nie profiluje danych osobowych.

9. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia
danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. W celu realizacji uprawnień w zakresie ochrony danych osobowych, proszę skontaktować się ze
przydzielonym opiekunem handlowym lub Administratorem.